Auction

Sophie Huang (7th grade)

Ziyi li ( 5th grade)

Natalie Chen

Jessica Lin (Grade)

Jenny Mei

Joey Zhao 

Crystal Lu (3rd grade)

Nathaniel Liu  (2nd grade)

 Jenny Chen (5th grade)

Joyce Mei (6th grade)

Kimin Lin (2nd grade)

Manson Liu (2nd grade)

Zoe Yang grade 3-2

Amber Sun

Bonnie Zou

Kayu Kwok

Tyler Liang (4th grade)

Olivia Dong 

Chunnuo Li

Edon Lin

Mandy Lin (2nd grade)

Fiona Liang

Trista Zheng

Fiona Lin

Olivia Su

Savannah Zhao

Sophia Wang

Angelina Tam (2nd grade)

Chunnuo

Billy Ye

Hebe chen (4th grade) 

Damon Lin

Fiona Liang

Winnie Cai

Alex Zhang (2nd grade)

Athena wu 

Claire Zhou (6th grade)

Edon Lin (5th grade)

Prudence Huang (4th grade)

Roseley Zhang (9th grade)

Fiona Lin

Selina Gao (2nd grade)

Sophia Lin (4th grade)

Tiffany Gao (1st grade)

Emily Zheng

Evelyn Mei (3rd grade)

Grayson Tjan

Kristine

Luoran Chen (2nd grade)

Jennie Chen 12

Nora Huang

Sermannie Wu (4th grade)

Timmy Nguyen (5th grade)

Trista Zheng

Audrey Gao (5th grade)

Gabi Yu

Rui Zheng

Mandy Wu

Eva Chen

Tayron Mckibbens 

Winnie Huang 

Tayro Mckibbens

Millie Jiang

Gabriel Alam

Hengyi Chen

Manni Yuan 

Danae Lin 

Gabriel Alamo

Koey Chan

Gabriel Alamo

Gabriel Alamo

Annie xiong

Grace Lin 

Annie Xiong

Erica Lin

Gabriel Alamo